Kreativa lösningar för juridiska problem

Om oss

Advokatfirman Elvira är den humanjuridiska byrån som ser till att du alltid får rätt råd och stöd. Du som klient kan känna dig trygg med att vi står på din sida och att vi har den kompetens och det engagemang som krävs för att ge dig de bästa förutsättningarna i ditt ärende.

För oss står klientens intresse alltid i fokus. Såsom framgår av ”Vägledande regler om god advokatsed” är en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

Rättsområden

Brottmål

Ett brottmål börjar ofta hos tingsrätten genom att domstolen utser en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn.

Läs mer

Socialrätt

I ärenden gällande LVU, LVM, LPT och LRV har man som privatperson rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten.

Läs mer

Skadestånd

Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada

Läs mer

Brottmål

Om du har blivit utsatt för brott kan du få juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn. Som misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten.

När ett brott har begåtts är det polisen som först utreder vad som har hänt. Det kan ske genom till exempel förhör, undersökning av brottsplats och en teknisk utredning. Detta kallas för förundersökning och den leds antingen av polis eller åklagare. Ett brottmål börjar ofta hos tingsrätten genom att domstolen utser en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn.

Advokat Anna E. Larsson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare i hela Sverige. Har du frågor kring dina rättigheter under förundersökning eller rättegång i brottmål är du välkommen att kontakta oss.

Socialrätt

Ibland kan det bli nödvändigt att vårda någon mot personens egen vilja, till exempel vid en allvarlig psykisk störning, om någon är djupt inne i ett missbruk eller om en ung människa far illa. I ärenden gällande LVU, LVM, LPT och LRV har man som privatperson rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten.

Advokat Anna E. Larsson åtar sig uppdrag som ombud och offentligt biträde i ärenden som gäller LVU, LVM, LPT och LRV. Har du frågor kring tvångsomhändertagande i någon form är du välkommen att kontakta oss.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd. Skadeståndet ska ersätta både det fysiska och psykiska lidande som skadan innebär samt de merkostnader, inkomstförluster och besvär som den orsakar. Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Den rätten grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.

Advokat Anna E. Larsson åtar sig uppdrag som ombud inom alla typer av försäkrings- och skadeståndsärenden. Har du drabbats av en personskada, trafikskada eller olycksfallsskada är du välkommen att kontakta oss.

Anna E. Larsson

Efter examen 2003 arbetade Anna som beredningsjurist på Brottsoffermyndigheten i Umeå. Därefter arbetade Anna som jurist med skadestånds- och försäkringsrätt i försäkringsbranschen i flera år för att så småningom utbilda sig till advokat.

Anna har arbetat på advokatbyrå sedan 2013 och blev färdig advokat 2016. De senaste åren har Anna huvudsakligen arbetat med brottmål, socialrätt, skadeståndsrätt och familjerätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär